fbpx

אבטחת מידע ותנאי שימוש

מרכז החדשנות והיזמות JLM SPARK של עיריית ירושלים (להלן גם: מרכז החדשנות) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים. אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את עיריית ירושלים או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי מרכז החדשנות כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למרכז החדשנות והיזמות JLM SPARK . זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא מרכז החדשנות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מרכז החדשנות.
לתשומת לב המשתמש הוראות סעיפים 5-4 לחוק הגנת סמלים תשל"ה-1974 הדנים באיסור שימוש בסמל העירייה.

הגנת הפרטיות

ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה ו/או לכל צורך אחר באתר. מרכז החדשנות יעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין, לרבות שימוש בפרטים לצרכים פנימיים של מרכז החדשנות והיזמות JLM SPARK.
מרכז החדשנות לא ימסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מרכז החדשנות – יחשוף מרכז החדשנות את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמו שהוא" ("As Is").
מרכז החדשנות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא מרכז החדשנות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר.
מרכז החדשנות לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר העירוני.
מרכז החדשנות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר העירוני, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.]

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות של תנאי שימוש אלה תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים, שאינם שייכים למרכז החדשנות (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מרכז החדשנות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למרכז החדשנות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין מרכז החדשנות אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי מרכז החדשנות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.

פרסומים רשמיים של מרכז החדשנות

אם תתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של עיריית ירושלים, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

פנייה לאבטחת מידע

מרכז החדשנות פועל לאפשר לכם לצרוך שירותים דיגיטליים נוחים ומאובטחים, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר בתחום אבטחת מידע וההגנה על הפרטיות

יחד עם זאת, במידה ותגלו חולשה או פגיעה, פנו אלינו בצורה ישירה על-מנת שנטפל בנושא באופן מיידי

מוזמנים לפנות בדוא"ל – jlmspark@jerusalem.muni.il

רוצים לדעת מה קורה לפני כולם?

הרשמו לניוזלטר!